پولی سر میللنگ 405

(1)


With shipment Self pick-up for $0.00

دسته بندی:
سایر.

قطعه فوق بر روی خودروی 405 نصب می گردد.پولی سر میللنگ وظیفه انتقال گشتاور موتور به پولی مصرف کننده ها را دارد و در عین حال از انتقال ضربات به وجود آمده از طریق موتور به مصرف کننده ها جلوگیری می کند. تمامی تست های موتوری طبق استاندارد پژو بر روی قطعه فوق انجام شده و این قطعه شامل گارانتی یک ساله می باشد.